Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6214
Title: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ТА ВИКОНАВСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБОК І РЕДАКЦІЙ ТВОРІВ ДЛЯ ФЛЕЙТИ О. КУДРЯШОВА
Authors: Палійчук, Ірина Степанівна
Ломаєва, Анастасія Геннадіївна
Keywords: жанр, обробка, редакція, українське флейтове виконавство, О. Кудряшов
жанр, обработка, редакция, украинское флейтовое исполнительство, О. Кудряшов
genre, processing, editing, Ukrainian flute performance, O. Kudryashov
Issue Date: 19-Oct-2017
Publisher: Київ : «ТК Меганом»
Citation: Палійчук І., Ломаєва А. Жанрово-стильові та виконавські особливості обробок і редакцій творів для флейти О. Кудряшова // Актуальні проблеми сучасної науки в умовах глобалізації : збірник матеріалів ХІV Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Київ, 17–19 2017 р.) / Інститут наукового прогнозування, ЦНМС [та ін.]. К. : «ТК Меганом», 2017. С. 73–83.
Abstract: У статті розглянуто низку обробок і редакцій творів для флейти, здійснених видатним виконавцем, педагогом, яскравим представником київської флейтової школи О. Кудряшовим. Ці п’єси передбачають освоєння різних технічних засобів, артикуляційних прийомів, метро-ритмічних особливостей, динамічних відтінків, розширення стильового діапазону виконавської майстерності молодих музикантів. Вони відтворюють характерні тенденції розвитку жанру мініатюри для духових інструментів в українській музичній культурі ХХ століття, зокрема, опору на жанри скерцо, вальсу, ноктюрну, полонезу, елегії, поеми, пісні без слів та інших, що відображають вплив західноєвропейської музичної культури доби Романтизму. Ключові слова: жанр, обробка, редакція, українське флейтове виконавство, О. Кудряшов. кандидат искусствоведения, Палийчук И. С., магистрантка Ломаева А. Г. Жанрово-стилевые и исполнительские особенности обработок и редакций произведений для флейты О. Кудряшова / ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», Украина, Ивано-Франковск В статье рассмотрен ряд обработок и редакций произведений для флейты, осуществленных выдающимся исполнителем, педагогом, ярким представителем киевской флейтовой школы О. Кудряшовым. Эти пьесы предусматривают освоение различных технических средств, артикуляционных приемов, метро-ритмических особенностей, динамических оттенков, расширение стилевого диапазона исполнительского мастерства молодых музыкантов. Они воспроизводят характерные тенденции развития жанра миниатюры для духовых инструментов в украинской музыкальной культуре ХХ века, в частности, опору на жанры скерцо, вальса, ноктюрна, полонеза, элегии, поэмы, песни без слов и других, отражающих влияние западноевропейской музыкальной культуры эпохи Романтизма. Ключевые слова: жанр, обработка, редакция, украинское флейтовое исполнительство, О. Кудряшов. Ph.D. of Art, I. S. Paliichuk, undergraduate A. H. Lomayeva Genre-style and performing features of dressings and editorial works for flute by O. Kudryashov / V. Stefanyk Prycarpath National University, Ukraine, Ivano-Frankivsk The article deals with a number of treatments and editions of works for flute executed by outstanding performer, teacher, bright representative of the Kiev flute school O. Kudryashov. These plays involve the development of various technical means, articulation techniques, metro-rhythmic features, dynamic shades, expansion of the style range of performing skills of young musicians. They reproduce typical trends in the genre of miniatures for wind instruments in the Ukrainian musical culture of the twentieth century, in particular, the resistance to the genres of scherzo, waltz, nocturne, polonaise, elegy, poems, songs without words, and others reflecting the influence of the Western European musical culture of the era of Romanticism. Key words: genre, processing, editing, Ukrainian flute performance, O. Kudryashov.
Description: Офіційний сайт http:www.int-konf.org
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6214
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ННІМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.